Ugradnja autogasa

Istorijat primene TNG

LPG pretstavlja skra?enicu koja poti?e od "Liquefied Petroleum Gas", to u prevodu zna?i naftni gas u te?nom stanju. Kod nas je naj?ece u upotrebi skra?enica TNG, a u praksi se mogu za isti pojam sresti i skra?enice TNG, LPG kao i naziv autogas.
Autogas kao alternativno i ekoloko pogonsko gorivo postaje naro?ito aktuelno u naoj zemji u poslednje vreme to je naro?ito uslovljeno pove?anjem broja autogas pumpi irom nae zemlje, gde je mogu?e kupovati autogas.
Jo po?etkom devetnaestog veka otpo?eli su eksperimenti u vezi sa kori?enjem gasa kao pogonskog goriva. Philippe Lebon (1801), William Cecyl(1817), Samuel Brown (1823), Lemuel Wellman (1833) i Etienne Lenoir (1860) daju konstrukciona reenja motora sa pogonom na gas.
Na temelju tih iskustava Christian Reithman okon?ava planove za izradu dvocilindricnog motora na gas 1876. godine.
I pored ?injenice da su ostvareni uspeni rezultati u proizvodnji oko 30.000 ovih motora, potreba za brzim motorima u to vreme dovela je do ideje breg benzinskog motora , koji je proizveden 1882. godine u Daimler&Mayback. Motore na gas nakon tog perioda zamenjuju motori na benzinski pogon koji se od 1886 godine i koriste u autoindustriji.
Problemi sa transportom gasa, zbog ?injenice da nije bio poznat postupak sabijanja gasa predstavljao je glavni razlog prelaska na benzin kao pogonsko gorivo.
Sa ekonomskom krizom koja je zahvatila svet u periodu 1920 i 1940 godine aktuelizuje se kori?enje gasa kao pogonskog goriva prvenstveno zbog njegove pristupa?ne cene da bi se taj trend ekonomskim oporavkom napustio.

Koje su prednosti ugradnje TNG ure?aja na vozilo

Dui radni vek motora oko 30-50%
Ekonomi?nost, cena je uvek skoro duplo manja od cene benzina
Ekologija, vozila na autogas zadovoljavaju najstroije standarde po
pitanju izduvnih gasova
Kvalitetno sagorevanje ?ak i u vrlo razli?itim uslovima, a tokom sagorevanja ne stvaraju se naslage na klipovima i ventilima.
Poseduje visoku otpornost na detonaciju, pa doputa rad sa viim stepenima kompresije, to doprinosi pove?anju ekonomi?nosti motora.
U normalnim uslovima nalazi se u gasnom stanju, pa ne stvara kondenzat, tako da ne postoji opasnost od razre?ivanja ulja za podmazivanje.
U gasnim gorivima nema aditiva koji se dodaju benzinima, a koji uti?u na stvaranje naslaga i koroziono su agresivni.
Vek katalizatora i lambda sonde bitno se produava, kao i vek izduvnog sistema.
Nema mogu?nosti kra?e goriva itd.
TNG se brzo i lako mea sa vazduhom pa jednostavno obrazuje smeu potrebnih karakteristika - lako se homogenizuje u smei, to omogu?ava ujedna?enu distribuciju smee kod viecilindri?nih motora.
Sagoreva bez dima, ostataka, taloga i neprijatnih mirisa.
slage na klipovima i ventilima.


Kakva je bezbednost ure?aja za TNG?

Bezbednost je prva stavka u svakom poslu i o njoj treba uvek razmiljati. Svi proizvo?aci zadovoljavaju stroge svetske standarde, tako da su ure?aji po funkciji vrlo sli?ni. Ura?aji za te?ni naftni gas su potpuno bezbedni. Multiventil na rezervoaru je zaduen za bezbednost i ima vie funkcija:
1. Da primi auto gas u rezervoar kroz nepovratni ventil
2. Da ne dozvoli punjenje rezervoara vie od 80% njegove zapremine
3. Da poalje auto gas iz rezervoara prema elektromagnetnom ventilu
4. Da aktivira sigurnosni ventil ako je pritisak u rezervoaru ve?i od predvi?enog ili u slu?aju loma bakarnih cevi za dovo?enje auto gasa u sistem
Dananji ure?aji su dovedeni do nivoa sigurnosti koji daleko nadmauje bezinsku instalaciju na automobilu. Rezervoar je napravljen od kvalitetnog ?elicnog lima debljine 3 do 4 mm. rezervoari su atestirani na pritisak od 60 ili vie bara a sigurnosni ventil reaguje na 25 bara. Radni pritisak pri normalnim okolnostima je malo vii nego u bojleru za toplu vodu. Na multiventilu koji se nalazi na rezervoaru pored sigurnosnog ventila nalaze jo dva ventila koja reaguju zatvaranjem gasa ako do?e do pucanja (kidanja) cevi kroz koje se gas sipa u rezervoar ili se doprema do motora. Tako?e na njemu je i sigurnosni multiventil koji onemogu?ava punjenje rezervoara vie od 80% nazivne zapremine. Ovo je potrebno da bi na ekstremnim visokim temperaturama gas imao prostora gde da se iri.
Konstrukcija ispariva?a je takva da onemogu?ava protok gasa kad je motor ugaen, bez obzira na to da li je dat "kontakt" ili ne. Po propisima, punjenje rezervoara vri se spolja tako da nema nikakve mogu?nosti da se gas na?e unutar kabine. Posebna konstrukcija zatitne kutije ventila na rezervoaru omogu?ava izbacivanje svake koli?ine gasa u atmosferu koja bi nastala eventualnim reagovanjem sigurnosnog ventila.
Eksplozija autogasa je mogu?a samo u koncentraciji od 2 do 9 procenata u odnosu na zapreminu vazduha. To je na otvorenom prostoru gde se automobil kre?e prilicno teko posti?i, tako da prakti?no nema opasnosti od eksplozije, to se ne bi moglo reci za savremene automobile koji imaju plasti?ne rezervoare i retko koji sigurnosne ure?aje za prekid napajanja goriva u slucaju sudara.
Niko ne razmilja o "bombi" zvanoj bojler dok sedi mirno u kupatilu, Svi su navikli na nju.

Kako se odrava ure?aj za TNG?

Ure?aj za TNG je vrlo zahvalan za odravanje i zahteva preventivno odravanje na svakih 10 000km, to podrazumeva kontrolu instalacije i zamenu filtera. Kod klasi?nih ure?aja za TNG postoji samo filter za te?nu fazu i nalazi se u elektromagnetnom ventilu dok se kod sekventnih ure?aja dodaje filter za gasnu fazu ispred dizni za ubrizgavanje auto gasa i slui da iste titi od ne?isto?e. Na svakih 50 000km potrebno je servisiranje ispariva?a i kod sekventnih ure?aja servisiranje i podeavanje dizni za ubrizgavanje auto gasa. Zamena nekog drugog dela ure?aja za TNG vri se po potrebi ali su ti slu?ajevi jako retki jer instalacija uglavnom nadivi vozilo.